Frankowicz wygrywa z bankiem - wyrok z dnia 30 października 2017 r. sygn. akt II C 2115/17

Miło nam poinformować, że w dniu 30 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy–Woli w Warszawie, wydał kolejny pomyślny wyrok w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię, reprezentującą kredytobiorcę kredytu "frankowego". Sąd nakazał, zgodnie z żądaniem naszego pozwu, bankowi - Raiffeisen Bank - zapłatę na rzecz naszego Mocodawcy kwoty roszczeń obejmującej sumę różnic rat, które nasz Mocodawca płacił tytułem spłaty kredytu, a tych, które powinien był płacić przy założeniu, że umowa kredytu jaką podpisał, jest zwykłą umową kredytu udzielonego w złotych polskich (ale oprocentowanego LIBOR + marża), nie zaś umową kredytu we frankach. Tym samym Sąd uznał nasze argumenty dotyczące niewiązania niedozwolonych klauzul indeksacyjnych w całości, stwierdzając, że klauzule te są niedozwolone, że skutkiem ich niedozwolonego charakteru jest to, iż nie wiążą konsumenta, w konsekwencji zaś, że do indeksacji salda kredytu (a więc wyrażenia jego wartości w PLN) nigdy nie doszło. De facto więc, Sąd uznał, że wobec niewiązania klauzul indeksacyjnych umowa kredytu jest ważna, ale jest zwykłą umową kredytu udzielonego w PLN.

Pomimo tego, że wyrok wydany został w realiach konkretnej umowy kredytu indeksowanego zawieranych przez EFG Ergasias Eurobank (obecnie Raiffeisen Bank S.A.), tezy Sądu właściwe są dla prawie wszystkich wszystkich umów kredytów indeksowanych (waloryzowanych) do franka będących obecnie w obrocie prawnym. Na uwagę zasługuje, że to już kolejne orzeczenie sądu, które potwierdza koncepcję złotowego charakteru umów kredytów indeksowanych, opartą na skutkach abuzywności klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych), jaką nasza Kancelaria promuje od początku 2014 roku. Sprawę prowadził Adwokat naszej Kancelarii Mecenas Michał Kaczmarski.

Treść orzeczenia niżej:

Dnia 30 października 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy –Woli w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie:

Przewodniczący:      SSR Paweł Birski

Protokolant:            Patrycja Rosa

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa G.F.

przeciwko R. Bank Polska spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o zapłatę

I.         zasądza od pozwanego R. Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz G. F. kwotę 39.875,67 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty;

II.       oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.     zasądza od pozwanego R. Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz G. F. kwotę 4.617 zł (cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.