Frankowicz wygrywa z bankiem - wyrok z dnia 11 września 2017 r., sygn. akt. XXIV C 909/15

Dnia 11 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał kolejne, korzystne orzeczenie, uchylając wykonalność, wystawionych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. przeciwko naszemu Mocodawcy - kredytobiorcy kredytu "we frankach"-, a opiewających na blisko 1 milion złotych, bankowych tytułów wykonawczych.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXIV Cywilny, wyrokując w sprawie z naszego powództwa przeciwegzekucyjnego podzielił podnoszone zarzuty abuzywności klauzul indeksacyjnych, w konsekwencji pozbawiając w całości wykonalność tytułów wykonawczych (dwóch bankowych tytułów egzekucyjnych z  2012 i 2013 roku) wystawionych  przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dawny Polbank), w związku z roszczeniami banku wysuwanymi do naszego Mocodawcy powstałymi rzekomo na gruncie umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.

Powództwo przeciwegzekucyjne, którego rozstrzygnięciem jest wspomniany wyrok, składaliśmy w połowie 2015 roku w oparciu o zarzuty obejmujące niedozwolonych charakter klauzul indeksacyjnych, prowadzące do uznania niewiązania konsumenta przez postanowienia takich klauzul, w konsekwencji zaś do stwierdzenia braku aktualizacji przesłanek wypowiedzenia umowy, względnie stwierdzenia niewykazania wysokości roszczenia banku.

Pozbawione wykonalności bankowe tytuły egzekucyjne opiewają łącznie na blisko 1 milion złotych, co czyni naszą wygraną jak na razie największą (licząc w wartości przedmiotu sporu), wygraną taką sprawę w Polsce.

Sąd w uzasadnieniu wyroku napisał, iż umowy kredytów indeksowanych nie są co prawda nieważne, gdyż w jego ocenie klauzule indeksacyjne nie określają głównych świadczeń stron (w przypadku kredytów indeksowanych również uważamy to stanowisko za słuszne), jednak uznał, że niedozwolony charakter tych klauzul czyni ich postanowienia niewiążące dla konsumenta, w związku z czym bank nie wykazał ani zasadności , ani wysokości swoich roszczeń.

Wyrok ten, będąc naszym kolejnym sukcesem w sporach wynikłych na gruncie umów kredytów indeksowanych / denominowanych do franka, potwierdza słuszność przedstawianych przez nas od początku 2014 r. koncepcji, opartych na abuzywności klauzul indeksacyjnych/denominacyjnych, jak również stanowi dla spraw toczących się  z powództwa banku lub z powództwa kredytobiorcy w sytuacji prowadzonej z jego majątku na podstawie BTE egzekucji wysoce korzystny, wpisując się w kształtującą się linię orzeczniczą sądów powszechnych.