KREDYT FRANKOWY - KLAUZULE NIEDOZWOLONE

Kancelaria Themi reprezentuje kredytobiorców w sporach z bankami powstałych na gruncie wykonania umów kredytów indeksowanych, waloryzowanych i denominowanych we frankach szwajcarskich (kredyt we frankach) i innych walutach obcych. Podstawowe przesłanki prowadzonych przez Kancelarię postępowań opierają się na konieczności ustalenia treści umowy kredytu z pominięciem klauzul indeksacyjnych / klauzul waloryzacyjnych, co w świetle dotychczasowego orzecznictwa i stanowiska doktryny skutkować powinno każdorazowym uznaniem, iż umowa kredytu indeksowanego lub waloryzowanego do franka szwajcarskiego lub innej waluty obcej jest w swej istocie umową kredytu udzielonego w złotych polskich, przy zachowaniu wszystkich innych, niekwestionowanych przez kredytobiorców postanowień umownych w tym postanowień określających oprocentowanie oparte o stopę LIBOR, ewentualnie uznaniem nieważności całej umowy ex tunc.

Również w przypadku kredytów denominowanych we franku szwajcarskim w których umowa nie przewidywała możliwości wypłacenia transz kredytu w walucie denominacji (we franku szwajcarskim) uznanie abuzywnego charakteru klauzul tworzących mechanizmy przeliczania kwoty kredytu i rat kredytowych na złote, implikuje uznanie nieprawidłowego wykonania umowy przez bank, niosąc doniosłe skutki prawne dla kredytobiorców, w tym uznanie nieważności umowy.

W zależności od postanowień samej umowy kredytu jak również indywidualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej kredytobiorcy postępowania te prowadzimy w trybie:

- powództwa o zapłatę skierowanemu przeciwko bankowi,

- powództwa o ustalenie treści umowy kredytu,

- powództwa przeciwegzekucyjnego,

- sprzeciwu do nakazu zapłaty wystawionego w postępowaniu upominawczym,

- zarzutów do nakazu zapłaty wystawionego w postępowaniu nakazowym.

Wstępną analizę umów kredytowych pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń od banku, w tym abuzywnego charakteru klauzul umownych i skutków jakie taki charakter klauzul niesie dla praw i obowiązków stron umowy wykonujemy bezpłatnie, po przesłaniu wymaganych dokumentów.