Uniewżnienie umowy kredytu denominowanego - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ BNP Pariba S.A.) - wyrok SR dla Warszawy–Woli, z 19 listopada 2018 r., sygn. akt I C 1755/15

Miło nam poinformować, że kolejny raz wygrywamy z bankiem! Tym razem Sąd Rejonowy dla Warszawy–Woli, swoim wyrokiem z dnia 19 listopada 2018 r. (sygn. akt I C 1755/15) uznał nieważną umowę kredytu denominowanego zawartą przez Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (poprzednika prawnego BGŻ BNP Pariba S.A.) z naszym Mocodawcą.

Dnia 19 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy–Woli, Wydział I Cywilny przyznał w pełni rację naszym twierdzeniom, nakazując Bankowi BGŻ BNP Pariba S.A. zapłatę na rzecz naszej Mocodawczyni kwoty przeszło 27 tyś. złotych tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. W uzasadnieniu Sąd w pełni podzielił pogląd o abuzywności zawartych w umowie klauzul przeliczeniowych, ich niewiązania a w konsekwencji o nieważności samej umowy. Pomimo stwierdzenie niedozwolonego charakteru klauzuli przeliczeniowej, Sąd nieważność umowy wywiódł wprost z naruszenia art. 69 ust. 2 Prawa Bankowego, którego normy w zakresie kwoty i waluty kredytu mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

Naszej Mocodawczyni gratulujemy sukcesu!

Treść wyroku z uzasadnieniem: wyrok unieważnienie umowy kredytu denominowanego BGŻ BNP Pariba S.A.