Wygrywamy z PKO BP! Orzeczenie SR dla Warszawy – Mokotowa, z dnia 24.05.2019, sygn. XVI C 632/17

Cieszymy się mogąc poinformować, że dnia 24 maja 2019 r., wygraliśmy kolejny proces wynikły z umowy kredytu denominowanego do franka. Tym razem wygraliśmy spór zawisły przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa  PKO BP, powstały na gruncie umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank. Swoim orzeczeniem Sąd zasądził na rzecz naszego Mocodawcy, żądaną pozwem kwotę 69 773,95 zł, obciążając bank kosztami procesu w całości. Podstawą rozstrzygnięcia było uznanie naszej argumentacji o złotowym charakterze umowy. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest ich niewiązanie, implikujące iż kredyt ten jest zwykłym kredytem udzielonym w PLN, ale oprocentowanym na podstawie LIBOR. Sprawę prowadził Adwokat naszej Kancelarii Michał Kaczmarski.

Treść orzeczenia niżej:

Sygn. akt XVI C 632/17
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 24 maja 2019
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, Wydział XVI Cywilny, w składzie:


Przewodniczący SSR Agata Puź
Protokolant Paweł Popławski
po rozpoznaniu 16 maja 2019 w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa oraz
przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
o zapłatę
1. zasądza od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów
oraz kwotę 69 773,95 złotych (sześćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i 95/100) z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie od 5 czerwca 2017 do dnia zapłaty;
2. oddala powództwo o zapłatę kwoty 2 030,46 złotych;
3. nakłada na pozwaną Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną
z siedzibą w Warszawie obowiązek zwrotu powodom
oraz solidarnie wszystkich poniesionych przez nich kosztów
procesu, szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu;
4. nakazuje pobrać od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa poniesione tymczasowo przez Skarb
Państwa wydatki, szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi
sądowemu.