KREDYT FRANKOWY - KLAUZULE NIEDOZWOLONE

Kancelaria Themi reprezentuje kredytobiorców w sporach z bankami powstałych na gruncie wykonania umów kredytów indeksowanych, waloryzowanych i denominowanych we frankach szwajcarskich (kredyt frankowy) i innych walutach obcych. Podstawowe przesłanki prowadzonych przez Kancelarię postępowań opierają się na konieczności ustalenia treści umowy kredytu z pominięciem klauzul indeksacyjnych / klauzul waloryzacyjnych, co w świetle dotychczasowego orzecznictwa i stanowiska doktryny skutkować powinno każdorazowym uznaniem, iż umowa kredytu indeksowanego lub waloryzowanego do franka szwajcarskiego lub innej waluty obcej jest w swej istocie umową kredytu udzielonego w złotych polskich, przy zachowaniu wszystkich innych, niekwestionowanych przez kredytobiorców postanowień umownych w tym postanowień określających oprocentowanie oparte o stopę LIBOR, ewentualnie uznaniem nieważności całej umowy ex tunc. Sprawy kredytów pseud walutowych prowadzimy od 2014 r. Nasi prawnicy reprezentują frankowiczów w przeszło 350 procesach wynikłych na gruncie takich kredytów, w których dochodzimy roszczeń o łącznej wartości przeszło 100 mln złotych. W tych sprawach uzyskaliśmy już 68 korzystnych orzeczeń min. przeciwko Getin Nobel Bank, Raiffeisen Bank, PKO BP, Credit Agricole, PNB Paribas, mBank, Millennium Bank, Santander Bank Polska (stan na kwiecień 2021 r.).

Również w przypadku kredytów denominowanych we franku szwajcarskim w których umowa nie przewidywała możliwości wypłacenia transz kredytu w walucie denominacji (we franku szwajcarskim) uznanie abuzywnego charakteru klauzul tworzących mechanizmy przeliczania kwoty kredytu i rat kredytowych na złote, implikuje uznanie nieprawidłowego wykonania umowy przez bank, niosąc doniosłe skutki prawne dla kredytobiorców, w tym uznanie nieważności umowy.

W zależności od postanowień samej umowy kredytu jak również indywidualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej kredytobiorcy postępowania te prowadzimy w trybie:

- powództwa o zapłatę skierowanemu przeciwko bankowi,

- powództwa o ustalenie treści umowy kredytu,

- powództwa przeciwegzekucyjnego,

- sprzeciwu do nakazu zapłaty wystawionego w postępowaniu upominawczym,

- zarzutów do nakazu zapłaty wystawionego w postępowaniu nakazowym.

Wstępną analizę umów kredytowych pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń od banku, w tym abuzywnego charakteru klauzul umownych i skutków jakie taki charakter klauzul niesie dla praw i obowiązków stron umowy wykonujemy bezpłatnie, po przesłaniu wymaganych dokumentów.