KREDYT FRANKOWY - KLAUZULE NIEDOZWOLONE

Kancelaria Themi reprezentuje kredytobiorców w sporach z bankami powstałych na gruncie wykonania umów kredytów indeksowanych, waloryzowanych i denominowanych we frankach szwajcarskich (kredyt frankowy) i innych walutach obcych. Podstawowe przesłanki prowadzonych przez Kancelarię postępowań opierają się na konieczności ustalenia treści umowy kredytu z pominięciem klauzul indeksacyjnych / klauzul waloryzacyjnych, co w świetle dotychczasowego orzecznictwa i stanowiska doktryny skutkować powinno każdorazowym uznaniem, iż umowa kredytu indeksowanego lub waloryzowanego do franka szwajcarskiego lub innej waluty obcej jest nieważna ex tunc ewentualnie, że jest w swej istocie umową kredytu udzielonego w złotych polskich, przy zachowaniu wszystkich innych, niekwestionowanych przez kredytobiorców postanowień umownych w tym postanowień określających oprocentowanie oparte o stopę LIBOR. Sprawy kredytów pseud walutowych prowadzimy od 2014 r. Nasi prawnicy reprezentują frankowiczów w przeszło 1100 procesach wynikłych na gruncie takich kredytów, w których dochodzimy roszczeń o łącznej wartości przeszło 300 mln złotych. W tych sprawach uzyskaliśmy już przeszło 600 korzystnych orzeczeń min. przeciwko Getin Nobel Bank, Raiffeisen Bank, PKO BP, Credit Agricole, PNB Paribas, mBank, Millennium Bank, Santander Bank Polska, w tym przeszło 160 prawomocnych (stan na listopad 2023 r.).

Również w przypadku kredytów denominowanych we franku szwajcarskim, w których umowa nie przewidywała możliwości wypłacenia transz kredytu w walucie denominacji (we franku szwajcarskim) uznanie abuzywnego charakteru klauzul tworzących mechanizmy przeliczania kwoty kredytu i rat kredytowych na złote, implikuje uznanie nieważności umowy, ewentualnie tylko nieprawidłowego wykonania umowy przez bank.

W zależności od postanowień samej umowy kredytu jak również indywidualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej kredytobiorcy postępowania te prowadzimy w trybie:

- powództwa o zapłatę skierowanemu przeciwko bankowi,

- powództwa o ustalenie treści umowy kredytu,

- powództwa przeciwegzekucyjnego,

- sprzeciwu do nakazu zapłaty wystawionego w postępowaniu upominawczym,

- zarzutów do nakazu zapłaty wystawionego w postępowaniu nakazowym.

Wstępną analizę umów kredytowych pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń od banku, w tym abuzywnego charakteru klauzul umownych i skutków jakie taki charakter klauzul niesie dla praw i obowiązków stron umowy wykonujemy bezpłatnie, po przesłaniu wymaganych dokumentów.