PRAWO NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Zespół adwokatów Themi świadczy kompleksowe usługi prawne dla deweloperów, przedsiębiorstw budowlanych, inwestorów, biur architektonicznych jak również innych podmiotów działających lub inwestujących na rynku nieruchomości i rynkach budowlanych.

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z inwestycjami w przedsięwzięcia komercyjne takie jak centr handlowe, budynki biurowe i mieszkalne, kompleksy logistyczne i przemysłowe,  jak również inwestycje infrastrukturalne.

W ramach naszych działań świadczymy usługi:

 • kompleksowego badania stanu prawnego i faktycznego zbywanych lub nabywanych nieruchomości
 • przygotowania, opiniowania i negocjowania umów oraz przygotowanie transakcji i optymalizacji jej kosztów, działając zarówno na rzecz inwestorów nabywających nieruchomości oraz podmiotów zbywających nieruchomości i aktywa pochodne, minimalizując ryzyko transakcji i optymalizując implikacje finansowe i podatkowe.
 • negocjacji umów z kontrahentami i nadzoru nad ich wykonaniem, w szczególności negocjacji poszczególnych warunków umowy i późniejszym nadzorze nad należytym wykonaniem etapów transakcji
 • doradztwa i reprezentacji w procesie inwestycyjnym na etapie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.
 • badania i doradztwa w zakresie zgodności inwestycji z planami zagospodarowania przestrzennego i innymi przepisami prawa,
 • reprezentacji w negocjacjach dotyczących inwestycji z administracją samorządową i państwową,
 • reprezentacji inwestorów we wszystkich postępowaniach administracyjnych związanych z inwestycją, w szczególności zaś zmierzających do uzyskanie koniecznych decyzji i zezwoleń.
 • doradztwa, opiniowania i negocjacji umów z wykonawcami inwestycji w tym umów o roboty budowlane,
 • doradztwa i opiniowania w zakresie umów najmu i dzierżawy oraz dokumentów określających zasady wykonywania warunków tych umów pomiędzy wynajmującym a najemcą / dzierżawcą,
 • negocjujemy umowy najmu i dzierżawy oraz leasingu nieruchomości.
 • doradztwa prawnego i reprezentacji w zakresie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, w szczególności w przedmiocie rozwiązywania i wypowiadania umów, zwrotu lokali, windykacji należności od najemców i dzierżawców
 • doradztwa i reprezentacji w procesie realizacji inwestycji publicznych i inwestycji realizowanych na zasadach partnerstwa publiczno prawnego, dążąc do minimalizacji ryzyka inwestycji poprzez negocjowanie warunków umów i wyboru optymalnego modelu kooperacji z partnerami publicznymi.
 • doradztwa i reprezentacji w przygotowywaniu i negocjowaniu warunków umów ubezpieczeniowych w procesie inwestycyjnym i okresie eksploatacji inwestycji.
 • reprezentacji w sporach pomiędzy inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami na etapie polubownym, przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi,
 • reprezentacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi i instytucjami finansowymi, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
 • reprezentacji w sadowych postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach związanych z nieruchomością
 • doradztwa i negocjacji w zakresie finansowania inwestycji, w tym umów kredytów bankowych, doborze i ustanawianiu zabezpieczeń
 • reprezentacji deweloperów w sporach z ich Klientami w sprawach z zakresu rękojmi, niezgodności inwestycji z projektem czy sprawach o naprawę i odszkodowanie