RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Prawnicy Kancelarii Doradztwa Prawnego Themi świadczą kompleksową obsługę prawną w obszarze reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiadając wieloletnie doświadczenie w kwestiach związanych z restrukturyzacją, prawem spółek i obsługa korporacyjną, a także wsparcie specjalistów z obszarów ekonomii, finansów i zarządzania, adwokaci Themi doradzają i reprezentują swoich Klientów w procesach zmian ich organizacji majątku lub struktury korporacyjnej, w szczególności zaś w kwestiach spłaty zadłużenia, spraw pracowniczych i warunków zatrudnienia, łączenia, podziałów i przekształceń podmiotów, a w razie uzasadnionej potrzeby również likwidacji i upadłości.

Na kompleksowe usługi Themi składają się wszystkie działania związane ze zbywania majątku przedsiębiorstw, ich finansowaniem i refinansowaniem, działaniami zmierzającymi do uniknięcia upadłości, a w razie potrzeby także czynności przygotowujące podmioty do ogłoszenia upadłości i minimalizacji i ryzyka ponoszenia odpowiedzialności cywilnej i karnej przez członków zarządów i wspólników spółek oraz innych decydentów.

W ramach naszych działań świadczymy min.:

 • negocjowanie warunków spłat zobowiązań podmiotów,
 • restrukturyzację zobowiązań podmiotów,
 • restrukturyzacji zatrudnienia, w tymi form zatrudnienia pracowników i ujednolicenia zasad zatrudnienia,
 • doradztwo i reprezentację w obsłudze prawnej zwolnień grupowych,
 • doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu łączenia, podziałów i przekształcenia spółek,
 • doradztwo i reprezentację w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych,
 • przygotowanie przedsiębiorstw do ogłoszenia upadłości i nadzór nad postępowaniem upadłościowym, w tym reprezentacja zarządów spółek i ich wspólników,
 • doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa spółek w tym min.: podwyższaniu lub obniżaniu kapitału zakładowego spółek, ustanawianiu i umarzaniu udziałów, emisji i umarzaniu akcji, emisji innych papierów wartościowych i ich umarzaniu,
 • obsługę prawną  projektowania, opiniowania i negocjacji umów spółek i umów wspólników,
 • obsługę postępowań restrukturyzacyjnych,
 • obsługę postępowań naprawczych,
 • prowadzimy reprezentację w postępowaniach polubownych oraz przed sądami arbitrażowymi i powszechnymi,