PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Problematyka upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw stanowi szczególny obszar działań Kancelarii Doradztwa Prawnego Themi. Wobec znacznego spowolnienia gospodarczego zauważalnego w ostatnich latach i rosnącej liczby podmiotów niewypłacalnych bądź znajdujących się w grożącej niewypłacalnością sytuacji ekonomicznej, prawnicy Kancelarii Themi prowadzą duża i stale rosnącą liczbę postępowań upadłościowych i naprawczych. Nasi adwokaci doradzają w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, ochronie majątku osobistego wspólników i członków zarządu upadających lub zagrożonych upadkiem spółek, jak również prowadzą szereg postępowań w celu odzyskania środków wierzycieli takich spółek. Reprezentując podmioty w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, sprawują też kontrolę nad poprawnością jego przebiegu dbając by ich Klienci nie zostali w toku tych postępowań poszkodowani.

Wszędzie tam gdzie jest to możliwe i celowe staramy się prowadzić prawną restrukturyzację przedsiębiorstw, tak by zagrożone upadłością podmioty mogły poprawić swoją sytuację ekonomiczną, jak również by zminimalizować ryzyko odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów i wspólników tych podmiotów. W procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw biorą oprócz naszych prawników także specjaliści z zakresu ekonomii i finansów.

Adwokaci i licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni / syndycy masy upadłościowej Themi prowadzą też sprawy powiązane z niewypłacalnością, restrukturyzacją i upadłością przedsiębiorstw, doradzając i reprezentując zarówno zadłużone przedsiębiorstwa, ich wspólników i członków zarządów, jak również wierzycieli,  w tym w szczególności w obszarze  prawa karnego gospodarczego, karno-skarbowego, prawa pracy – w tym zwolnień grupowych, postępowań w przedmiocie dochodzenia odszkodowań od członków zarządów spółek, reprezentację w postępowaniach polubownych z wierzycielami i dłużnikami oraz poprzez nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi.

Dzięki szczególnej organizacji i sieci podmiotów partnerskich reprezentujemy naszych Klientów na terenie całej Polski.

Świadczymy między innymi:

 • doradztwo i reprezentację w postępowaniach upadłościowych – likwidacyjnych tj. obejmujących likwidację majątku dłużnika,
 • doradztwo i reprezentację  w postępowanie upadłościowych przeprowadzanych z możliwością zawarcia układu,
 • doradztwo i reprezentację  w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - upadłość konsumencka,
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • doradztwo i reprezentację w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • reprezentację w postępowaniach mających na celu pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, wspólnika, członka zarządu,
 • reprezentację też w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych, przy współpracy z naszymi kancelariami korespondentami,
 • reprezentację w postępowaniach upadłościowych wszczętych po śmierci dłużnika,
 • doradztwo w procesie likwidacji spółek,
 • doradztwo i reprezentację w procesach łączenia, podziału i przekształcenia spółek,
 • reprezentacja w postępowaniach negocjacyjnych i mediacyjnych pomiędzy wierzycielami i dłużnikami na każdym etapie postępowania,


Jeżeli prowadzone przez Ciebie przedsiębiorstwo w Twojej ocenie ma trudności finansowe wypełnij formularz, wyślij maila lub zadzwoń! Większości upadłości da się uniknąć jeżeli dostatecznie wcześnie podejmie się odpowiednie kroki, a te nieuniknione będą przy odpowiednio wczesnym działaniu mniej dotkliwe dla wspólników i członków zarządów, pozwalając im uniknąć odpowiedzialności cywilnej a często też karnej.