UMOWY HANDLOWE

Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi szczególnie koncentruje się na obszarach prawa związanych z tworzeniem i egzekwowaniem umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Tworząc dla naszych Klientów umowy handlowe kierujemy się najlepszymi praktykami, dogłębną widzą z zakresu prawa w obrocie gospodarczym i latami doświadczeń naszych prawników w obsłudze korporacyjnej także dużych przedsiębiorstw, dbając możliwe najpełniejsze zabezpieczenie celów naszych Klientów, zachowując przy tym rozsądną zwięzłość i jednoznaczność.

Dzięki gruntownej wiedzy, dużemu doświadczeniu i najwyższym kompetencjom naszych prawników, znajomości uwarunkowań gospodarczych i specyficznych dla poszczególnych branż zagadnień, przygotowywane przez nas kontakty zapewniają naszym klientom realizację ich istotnych celów gospodarczych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa projektowanych transakcji.

Tworzone przez Themi umowy cechują się najwyższą starannością i rzetelnością, a także należycie rozumianą kreatywnością, czerpiąc swoje niejednokrotnie oryginalne rozwiązania prawne z powszechnie obowiązującej zasady swobody zawierania umów, przy zachowaniu pełnej zgodności z Polskimi normami prawa,  dobrymi obyczajami oraz zasadami sprawiedliwego obrotu. W procesie projektowania umów, przywiązujemy także wysoką wagę do aspektów ich faktycznej wykonalności, bezpieczeństwa interesów naszych Klientów i możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń umownych zarówno na etapie sądowym (w tym arbitrażowym) jak i etapie ewentualnej egzekucji.

Świadczymy usługi doradztwa i reprezentacji dla naszych klientów począwszy od projektowania i negocjowania umów oraz ustanawiania właściwych zabezpieczeń, poprzez nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem na dochodzeniu roszczeń umownych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, a także nadzorem nad ewentualnym postępowaniem egzekucyjnym.

W ramach doradztwa i reprezentacji w obszarze umów handlowych, zajmujemy się min.:

umowami w przedmiocie budowania i funkcjonowania sieci handlowych, sieci dystrybucyjnych opartych na umowach agencyjnych, umowach na dostawy LEAD, umowach franchising-owych, i innych,
umowami na budowy i dostawy zakładów przemysłowych i ich części, linii produkcyjnych i elementów infrastruktury technicznej oraz infrastruktury informatycznej, oraz poszczególnych urządzeń i maszyn produkcyjnych,
kontraktami dotyczącymi obrotu produktami, materiałami, surowcami i energią,

umowami na realizację inwestycji, zakupu dóbr inwestycyjnych, oraz kontraktowej obsłudze inwestycji, zarówno w nieruchomości i inne środki trwałe, jak również w dobra niematerialne,

umowami w obsłudze rynku konsumenckiego, w tym wzory umów na sprzedaż towarów i usług, ogólne warunki umów z konsumentami, wzorce umów i regulaminy, ze szczególnym naciskiem na eliminację ryzyka wystąpienia niedozwolonych klauzul umownych w obrocie konsumenckim, jak również przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki e-commerce,
umowy najmu, dzierżawy, leasingu oraz inne umowy dotyczące korzystania ze składników majątku przedsiębiorstw,

umowy pożyczek i kredytów bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem dużych kredytów i pożyczek gospodarczych

Ważnym obszarem naszych działań w obszarze umów handlowych jest dobór i ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń, zwiększających zasadniczo szanse prawidłowego ich wykonania, w tym takich jak hipoteka, zastaw, poręczenie, gwarancja bankowa, akredytywa, kary umowne, zabezpieczenia wekslowe czy też kaucje.

Obsługujemy też transakcje na już istniejących umowach w tym cesji praw i obowiązków czy cesji wierzytelności.
   
W ramach kompleksowej obsługi obrotu gospodarczego reprezentujemy lub doradzamy naszym Klientom w negocjacjach umów, jak również w nadzorze nad ich prawidłowym wykonaniem w tym prowadzimy kontrolę wy konia poszczególnych postanowień umownych, negocjacje z kontrahentami w przedmiocie polubownego wykonania warunków umowy i rozstrzygania powstałych sporów, reprezentacji przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sporach powstałych na gruncie wykonywania umów, chodzenie roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieprawidłowego wykonania umów, jak również prowadzimy w razie konieczności nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi.

Opiniujemy i analizujemy również gotowe umowy, tłumacząc skutki zawartych w nich zapisów, ich zgodność z Polskim prawem, oraz identyfikując źródła powstawania ryzyka dla naszych Klientów.