PRAWO BANKOWE I FINANSOWE

Posiadając specjalistów z obszaru prawa bankowego - adwokatów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań w zakresie sporów powstałych na gruncie umów kredytów bankowych i innych umów zawieranych z bankami, jak również posiadających naukowe osiągnięcia w tym obszarze - z powodzeniem świadczymy pomoc prawną naszym Klientom.

Specjalizujemy się w problematyce kredytów o większej wartości z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw, w tym kredytów inwestycyjnych i hipotecznych, podejmujemy się jednak również reprezentacji w sprawach kredytów mniejszych również z przeznaczeniem dla konsumentów.

Doradzamy także naszym Klientom w przedmiocie prawnych aspektów umów zawieranych z bankami, oraz innymi przedsiębiorstwami sektora finansowego, negocjujemy warunki umów, a w razie konieczności zapewniamy reprezentację w postępowaniach polubownych, arbitrażowych i procesach przed sądami powszechnymi.

Duże doświadczenie naszych prawników w problematyce prawa bankowego ułatwia identyfikację i minimalizację ryzyka umów bankowych, w szczególności umowy kredytu i pożyczki, umowy gwarancji bankowej, akredytywy, terminowych operacji finansowych, zapewniając naszym Klientom minimalizację ryzyka działalności gospodarczej,

W ramach naszych usług świadczymy:

 • prowadzimy procesy przeciwko bankom o zapłatę w związku z umowami kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego - kredyt we frankach
 • doradztwo prawne w zakresie umów kredytów i pożyczek bankowych, oraz innych produktów bankowych,
 • reprezentację w postępowaniach o uznanie klauzul kredytów indeksowanych / denominowanych we frankach (i innych walutach) za niedozwolone (abuzywne)
 • reprezentację w postępowaniach o stwierdzenie treści lub nieistnienia umów kredytów indeksowanych we frankach i innych walutach min. z uwagi na istnienie w umowach kredytowych klauzul niedozwolonych, naruszenie zasady ekwiwalentności świadczeń
 • doradztwo prawne w zakresie umów pożyczek, leasingu i innych usług finansowych świadczonych przez SKOKi, towarzystwa leasingowe i inne podmioty sektora finansowego nie będące bankami,
 • negocjacje warunków umów kredytu, pożyczki, leasingu bądź innych usług finansowych, w szczególności dla umów o wyższej wartości finansowania lub umów nietypowych,
 • negocjacje i mediacje w sporach pomiędzy bankami i innymi przedsiębiorstwami sektora finansowego a przedsiębiorstwami i konsumentami, powstałymi na gruncie umów kredytu, pożyczki, leasingu bądź innych umów podobnych,
 • reprezentację w sporach pomiędzy bankami i innymi przedsiębiorstwami sektora finansowego a ich Klientami toczących się przed sądami arbitrażowymi i sądami powszechnymi,
 • reprezentacji w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych i umów pożyczek w tym w sprawach o uchylenie tytułów wykonawczych,
 • reprezentacja w postępowaniach polubownych przed bankami, SKOK-ami, towarzystwami leasingowymi i innymi podmiotami sektora finansowego w przedmiocie zawarcia ugody w spłacie kredytu, pożyczki bądź spłacie zobowiązań wynikających z innych umów o finansowanie
 • reprezentację w postępowaniach przed bankami SKOK-ami, towarzystwami leasingowymi i innymi podmiotami sektora finansowego przedmiocie restrukturyzacji kredytu, pożyczki bądź innej umowy,
 • reprezentacji klientów w postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszenia tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych,
 • reprezentacji w postępowaniach polubownych i sądowych w przedmiocie usunięcia danych kredytobiorcy z rejestrów biur informacji kredytowej (BIK, MIG BR).