OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTA

Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi świadczy usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w sprawach z obszaru szybko rozwijającej się problematyki ochrony konkurencji i konsumentów. Doradzamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze b2c, przygotowując i opiniując wzorce umów i regulaminów obowiązujących w relacjach z konsumentami, doradzając w wyborze i optymalizacji prawnej modelu relacji z konsumentami, a w razie powstania sporów reprezentując naszych Klientów w postępowaniach polubownych i sądowych.

Specjalizujemy się też w problematyce klauzul niedozwolonych (klauzul abuzywnych), reprezentując licznych przedsiębiorców pozywanych przez organizacje ochrony konsumentów lub samych konsumentów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w związku z posądzeniem o ich stosowanie we wzorcach umów i regulaminach.

Profesjonalna pomoc prawna w zagadnieniach z obszaru umów zawieranych z konsumentami wydaje się być nieodzowna, ze względu na znaczny poziom skomplikowania prawa zawierania tych umów regulującego, jego powszechności i nadzwyczajnie dużej swobody oceny poszczególnych jego aspektów.

Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi świadczy kompleksową obsługę prawną, począwszy od przygotowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi normami prawna w aspekcie ochrony praw konsumentów, na reprezentacji polubownej i procesowej skończywszy.

W zakresie prawa konsumentów i konkurencji świadczymy między innymi usługi:

  • przygotowania umów, regulaminów, wzorców umownych zawieranych z konsumentami z uwzględnieniem zgodności ich zapisów z normami obowiązującego prawa - w tym obecnością wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych (klauzul abuzywnych), minimalizacją ryzyka uznania poszczególnych klauzul za niedozwolone w przyszłości, oraz minimalizacją posądzenia przedsiębiorcy o stosowanie praktyk niedozwolonych,
  • opiniowania i modyfikacji umów, regulaminów, wzorców umownych zawieranych z konsumentami z uwzględnieniem zgodności ich zapisów z normami obowiązującego prawa - w tym obecnością wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych (klauzul abuzywnych), oceną ryzyka uznania poszczególnych klauzul za niedozwolone w przyszłości, oraz oceną ryzyka uznania działań przedsiębiorcy za praktyki niedozwolone,
  • opiniowanie podejmowanych przez przedsiębiorców działań reklamowych w zakresie ryzyka ich niezgodności z przepisami prawa konsumenckiego,
  • reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach polubownych w sporach z konsumentami,
  • reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konsumenta i Konkurencji, w tym procesach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone - procesach dotyczących stosowania klauzul niedozwolonych (klauzul abuzywnych) we wzorcach umowy i/lub regulaminach,
  • reprezentacji przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach wyjaśniających i postępowaniach w przedmiocie stosowania praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów,
  • reprezentacji i doradztwie we wszystkich sprawach sprawach związanych z relacjami z konsumentem, w szczególności w relacjach powstałych na gruncie mediów elektronicznych - internet, w tym w sektorze e-commerce (handel za pośrednictwem internetu),

Prawnicy Kancelarii Doradztwa Prawnego Themi świadczą także doradztwo prawne oraz reprezentację procesową w sprawach z zakresu ochrony interesów przedsiębiorców w aspekcie dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji. Prawo ochrony konkurencji rozwija się w Polsce bardzo szybko, a jego umiejętne stosowanie pozwala przedsiębiorcą chronić się przed negatywnymi skutkami nieuczciwych praktyk rynkowych podmiotów konkurencyjnych. Reprezentujemy przedsiębiorców zarówno w postępowaniach z ich powództwa jak również przedsiębiorców pozywanych.