POSTĘPOWANIA PRZECIWKO INSTYTUCJOM FINANSOWYM (IDEA BANK, GETIN BANK, POLSKI DOM MAKLERSKI) OFERUJĄCYM OBLIGACJE GETBACK S.A.

Prowadzimy postępowania o odszkodowanie przeciwko instytucjom finansowym oferującym obligacje GetBack S.A., w oparciu o naruszenia norm chroniących konsumentów oraz norm innych ustaw, wynikłych z uchybień w procesie oferowania i sprzedaży tych obligacji, jak również postępowania o odszkodowanie i unieważnienie umów nabycia obligacji przeciwko biurom maklerskim pośredniczącym w sprzedaży tych obligacji. Obecnie prowadzimy przeszło 40 spraw przeciwko Idea Bank S.A., o odszkodowanie za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu obligacji GetBack S.A.  Prowadzimy także sprawy przeciwko innym pośrednikom finansowym, w tym Getin Bank S.A.

Stan faktyczny ujawniony w prowadzonych przez nas sprawach wskazuje, że pośrednicy finansowi (w znanych nam przypadkach Idea Bank i Polski Dom Maklerski) dopuścili się licznych i istotnych uchybień normom ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, dyrektywy MIFID, krajowych rozporządzeń do tej dyrektywy oraz normom innych aktów. Podejrzenie stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych pojawia się też, w znanych nam sprawach dotyczących Getin Bank i Alior Bank.

Wobec niskiego prawdopodobieństwa wykupienia obligacji przez Getback S.A., oraz w związku z wynikłą stąd, wysoce prawdopodobną, szkodą dla obligatariuszy Spółki, prowadzimy procesy z powództwa o odszkodowanie od Idea Bank, oraz Polskiego Domu Maklerskiego. W przypadku ujawnienia zbieżności w stanie faktycznym procesu oferowania i sprzedaży, możliwe będzie także prowadzenie postępowań przeciwko innym pośrednikom finansowym.

Jednocześnie informujemy, że w naszej opinii, wobec wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego i realnej groźby postępowania upadłościowego wobec Getback S.A., pozbawione celu jest prowadzenie postępowań bezpośrednio przeciwko emitentowi obligacji.

Wątpliwe w naszej opinii są też szanse powodzenia postępowań karnych i cywilnych kierowanych przeciwko pracownikom instytucji pośredniczących w procesie sprzedaży obligacji, postępowania zaś o odszkodowanie przeciwko członkom zarządu Getback S.A., choć dające realne nadzieje na sukces, nie przyniosą zapewne, wobec wysokich zobowiązań Spółki, zaspokojenia roszczeń obligatariuszy.

Wszystkich obligatariuszy Getback S.A. zainteresowanych wykonaniem bezpłatnej analizy prawnej zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.