ODSZKODOWANIE OD LOTNISKA - PORT LOTNICZY W KATOWICACH KATOWICE AIRPORT

Informujemy, że w związku z upływem terminu na dokonanie zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych do GTL S.A., nasza Kancelaria podejmuje się reprezentacji procesowej jedynie tych właścicieli nieruchomości, którzy do 15-tego września 2016 r. dokonali takiego zgłoszenia. Odszkodowanie przysługuje wszystkim właścicielom działek budowlanych znajdujących się w uchwalonej strefie, o ile w terminie zgłosili swoje roszczenia!

Nasi prawnicy prowadzą szereg postępowań o odszkodowanie za rozbudowę lotniska Katowice Airport w Pyrzowicach. W ramach prowadzonych spraw świadczymy zastępstwo procesowe reprezentując właścicieli nieruchomości w postępowaniu polubownym przed GTL SA, oraz reprezentację w procesach o odszkodowanie toczących się w Sądzie Okręgowym w Katowicach. W ramach świadczonych usług zapewniamy także sporządzenie wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego specjalizującego się w szacowaniu utraty wartości nieruchomości w wyniku rozbudowy lotniska oraz szacowaniu nakładów koniecznych do zapewnienia odpowiedniej izolacji akustycznej.

Roszczeń od spółki zarządzającej lotniskiem dochodzimy na podstawie norm ustawy o ochronie środowiska, które nakładają na organy administracji obowiązek uchwalenia ograniczonego użytkowania, a więc ograniczonego korzystania z nieruchomości w strefie ochronnej wokół inwestycji. Uchwalenie takiej strefy, obligatoryjne dla nowych inwestycji w infrastrukturę lotniczą, otwarło drogę do dochodzenia odszkodowań za utratę wartości nieruchomości. Nadto wyższe i przewidziane uchwałą natężenie hałasu w obrębie strefy ustanowionej wokół lotniska rodzi konieczność wykonania dodatkowej izolacji akustycznej budynków, tak by środowisko w ich wnętrzu odpowiadało normom hałasu przewidzianym polskim prawem. Konieczność poniesienia takich nakładów w konsekwencji umożliwia złożenie powództwa o odszkodowanie odpowiadającego wysokości takich koniecznych do poniesienia nakładów.

Podstawa prawna prowadzonych postępowań:

- art. 129 ust. 3 ustawy prawo ochrony środowiska: "w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości".

- art. 136 tej ustawy prawo ochrony środowiska: "w razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa w art. 129 ust. 2, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie".

- pomocniczo przepisy kodeksu cywilnego o szkodzie i obowiązku jej naprawienia

Wszystkich poszkodowanych, którzy dokonali zgłoszenia roszczeń w terminie zapraszamy do współpracy!