ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE (BŁĘDY LEKARSKIE)

Prawnicy Kancelarii Themi, posiadając szerokie doświadczanie w prawie medycznym, prowadzą sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski, reprezentując swoich Klientów na drodze postępowania polubownego i sądowego.  Dzięki ścisłej współpracy wybitnych prawników i doświadczonych lekarzy wielu specjalności, posiadamy niezbędną wiedzę i możliwości organizacyjne do skutecznej reprezentacji nawet w najtrudniejszych, wymagających specjalistycznej i interdyscyplinarnej wiedzy, spraw z zakresu prawa medycznego.

Kancelaria Themi niesie pomoc prawną wszystkim pokrzywdzonym w wyniku błędów medycznych, dążąc do uzyskania przez nich słusznego odszkodowania, pozwalającego na dalsze godne życie, dalsze, prawidłowe leczenie, jak również zadośćuczynienia za doznane przez pacjentów krzywdy.

Jeżeli w toku zabiegów i operacji medycznych lub procesu leczenia - w szczególności pobytu w szpitalu lub innej placówce medycznej - doszło do istotnych zaniedbań lub popełnione zostały przez lekarzy lub inny personel medyczny błędy w leczeniu, w wyniku których pacjent poniósł uszczerbek na zdrowiu, możemy dochodzić słusznego odszkodowania od lekarza, szpitala lub innego podmiotu świadczącego usługi medyczne, oraz ubezpieczających ich towarzystw ubezpieczeniowych. Każdorazowo zespół Themi bada czy w toku procesu leczenia lekarz lub członkowie pozostałego personelu medycznego, nie działali w sprzeczności z zasadami prawa medycznego i wiedzy lekarskiej, lub też nie dokonali zaniechań swoich obowiązków, lub istotnych zaniedbań.

Dochodzimy odszkodowań za błędy medyczne obejmujące wszystkie poniesione przez pacjenta koszty ekonomiczne wynikające z błędów lub zaniedbań podmiotów zajmujących się opieką medyczną, w których skład wchodzi min.:
koszt dalszego leczenia, którego konieczność wynikła ze skutków błędu lekarskiego, w tym leczenia mającego za zadanie odwrócić skutki tego błędu,

  • koszty zakupu leków, których konieczność zakupu wystąpiła w związku z dalszym leczeniem podjętym wyniku błędu lekarskiego
  • koszty dojazdów do szpitala i innych ośrodków medycznych,
  • koszty dodatkowych badań i wizyt lekarskich, wynikłych w następstwie błędu medycznego
  • koszty stosowania koniecznej diety, wynikłe na skutek błędów medycznych
  • koszty przystosowania pomieszczeń do niepełnosprawności powstałej w skutek błędu lekarskiego,
  • inne koszty wynikłe w wyniku popełnienia błędu lekarskiego


W przypadku powstania na skutek błędu lekarskiego trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, dochodzimy także odszkodowania za poniesioną szkodę na zdrowiu, zarówno w formie jednorazowej rekompensaty lub comiesięcznej renty, mającej pokryć także wszystkie stale wydatki związane z dalszym, a wynikłym z błędu leczeniem.

Występujemy powództwem także o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę tj. powstałą szkodę niemajątkową, która powinno przynajmniej częściowo zadośćuczynić cierpieniom fizycznym i psychicznym, powstałym na skutek błędnego działania bądź zaniechania lekarzy i personelu medycznego.

Pomimo wysokiego poziomu trudności merytorycznej spraw z obszaru prawa lekarskiego, Kancelaria Themi z powodzeniem prowadzi szereg postępowań uzyskując dla swoich Klientów słuszne, niejednokrotnie wysokie odszkodowania. Pomimo ponadprzeciętnej trudności spraw z zakresu prawa medycznego Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi pobiera w większości prowadzonych spraw jedynie wynagrodzenie prowizyjne, nie narażając swoich Klientów na nadmierne ryzyko finansowe. Ponieważ honorarium Themi wypłacane jest dopiero po wypłacie odszkodowań i/lub zadośćuczynień w drodze polubownej bądź po zasądzeniu ich prawomocnym wyrokiem, możemy pomóc wszystkim naszym Klientom - również tym znajdującym się w trudniejszej sytuacji finansowej.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z naszymi konsultantami - dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy i zastanowimy się jak możemy Ci pomóc.