SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - TZW. ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY I GAZOCIĄGI

Jednym z najważniejszych obszarów specjalizacji Kancelarii Themi jest prowadzenie postępowań, których celem jest uzyskanie opłaty za służebność przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości naszych Klientów przez zakłady przesyłowe: zakłady energetyczne, zakłady gazowe i telekomunikacyjne oraz ustanawianie służebności przesyłu za słusznym wynagrodzeniem, ewentualnie dochodzenie odszkodowań za skutki wydania decyzji administracyjnej ograniczającej prawo własności właścicieli na których działkach wzniesione zostały linie przesyłowe.

Dbając o  sprawną i efektywną obsługę szybko rosnącej rzeszy zgłaszających się do Themi Klientów chcących dochodzić odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez zakłady przesyłowe powołany został odrębny, specjalistyczny departament prawny złożony z doświadczonych specjalistów - adwokatów z wieloletnim doświadczeniem w postępowaniach o związanych z służebnością przesyłu i postępowaniach odszkodowawczych . Dzięki temu jesteśmy gotowi do przyjęcia wszystkich zgłaszających się do nas Klientów oraz ich rzetelnej  i skutecznej  reprezentacji  w toczących się postępowaniach w jednym czasie.

Obecnie w imieniu naszych Klientów prowadzimy z powodzeniem  sprawy o ustanowienie służebności przesyłu i ustalenie adekwatnego wynagrodzenia od zakładów przesyłowych, oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów,  które to wynagrodzenie może zostać naliczone i wypłacone za okres do 10 lat od dnia złożenia powództwa w przypadku dochodzenia roszczeń przez osoby fizyczne, a do 3 lat w przypadku dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców . Kwoty odszkodowania możliwe do uzyskania w toku prowadzonych postępowań w przypadku  działek budowlanych wahają się zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach reprezentujemy także właścicieli nieruchomości na których wzniesiono linie przesyłowe w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych w przedmiocie uzyskania odszkodowania od skarbu państwa za wydanie decyzji administracyjnej o charakterze quasi wywłaszczeniowym, także w przypadku decyzji wydanych pod reżimami wcześniejszych niż ustawa o gospodarce nieruchomościami ustaw. Termin przedawnienie dla tych roszczeń zgodnie z obowiązującymi tezami orzecznictwa nie biegnie wobec czego możliwe jest dochodzenie takich odszkodowań również wobec decyzji wydanych kilkadziesiąt lat temu.

W przypadku wyrażenia woli dochodzenia odszkodowania  prawnicy Themi :

  • przeprowadzą bezpłatną wstępną analizę stanu faktycznego i prawnego, opartą o oświadczenia i dokumenty Klienta, jak również o uzyskane informacje odnośnie bezumownego użytkownika;
  • pomogą zgromadzić  i  poddadzą gruntownej analizie materiał dowodowy;
  • przeprowadzą postępowanie polubowne w celu uzyskania słusznego odszkodowania przed przedsiębiorstwami przesyłowymi;
  • wniosą pozwy do sądów powszechnych i prowadzą postępowania o ustanowienie służebności przesyłu
  • wniosą pozwy do sądów powszechnych i prowadzą postępowania o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie przewidzianym normami prawa i okolicznościami faktycznymi

WAŻNE:
Kancelaria Doradztwa Prawnego Themi prowadzą analizę zasadności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu, ewentualnie dochodzenia roszczeń od skarbu państwa bezpłatnie. Wynagrodzenie za prowadzone postępowania pobierane jest w większej części po zakończeniu postępowania sądowego w postaci tzw. success fee. Honorarium należne Kancelarii jest obliczane jako relatywnie niewielka część stała oraz opłata stosunkowa od wartości zasądzonych kwot. Dzięki takiemu ustaleniu zasad wynagradzania, nasi Klienci mogą bez angażowania znacznych środków i bez obawy o ich ewentualną utratę powierzyć nam swoje sprawy związane z służebnością przesyłu.