REPRYWATYZACJA - ZWROT MAJĄTKÓW

Adwokaci Kancelarii Themi prowadzą reprezentację w sprawach reprywatyzacji mienia znacjonalizowanego w latach PRL uzyskując zwrot zajętych nieruchomości - kamienic, lasów, gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych - oraz niektórych innych składników mienia w tym środków produkcji, dzieł sztuki i innego mienia ruchomego. Tam gdzie zwrot majątku nie jest możliwy lub celowy dążymy do uzyskania możliwie najwyższych odszkodowań lub rekompensat odpowiadających faktycznej wartości znacjonalizowanego mienia.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z reprywatyzacją w obszarze min.:

  • spraw reprywatyzacyjnych o nieobjęcie nieruchomości reformą rolną w licznych przypadkach gdy przejmowane przez Skarb Państwa na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 roku, nie spełniały wymogów tego dekretu,
  • spraw reprywatyzacyjnych o zwrot lasów przejętych na podstawie Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa, w licznych przypadkach gdy przejmowane lasy nie spełniały warunków tego dekretu,
  • sprawy z zakresu rewindykacji wyposażenia dworów i pałaców przejętych w wyniku reformy rolnej prowadzonej na mocy mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 roku,
  • spraw z zakresu reprywatyzacji mienia zabranego na podstawie innych aktów prawnych z czasów PRL,
  • spraw o zaprzeczenie niemieckiego pochodzenia byłych właścicieli majątków ziemskich, umożliwiające w wielu wypadkach prowadzenie dalszych postępowań o zwrot znacjonalizowanych majątków i odszkodowania,
  • spraw z zakresu reprywatyzacji zakładów przemysłowych,
  • spraw z zakresu reaktywacji przedwojennych spółek i odzyskiwania ich mienia,
  • spraw o odszkodowanie z tytułu zaniechań legislacyjnych ustawodawcy.


Dysponując doświadczonym zespołem prawników z wieloletnim doświadczeniem adwokackim w prowadzeniu postępowań reprywatyzacyjnych wobec mienia znacjonalizowanego w czasach PRL oraz licznymi sukcesami naukowymi i dydaktycznymi skutecznie dochodzimy roszczeń wielu pokrzywdzonych przez Państwo Polskie właścicieli i ich spadkobierców. Nasza Kancelaria mieści się w Krakowie jednak sprawy z zakresu reprywatyzacji prowadzimy z powodzeniem na terenie całego kraju.


Zapraszamy do kontaktu - wstępną analizę zasadności i możliwości dochodzenia Państwa roszczeń na podstawie przesłanych dokumentów i konsultacji telefonicznych wykonujemy bezpłatnie. Kancelaria Themi zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za każdą godzinę doradztwa prawnego w przypadku prowadzenia osobistych konsultacji w naszej Kancelarii.