POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE

Kancelaria Themi specjalizuje się w problematyce Prawa upadłościowego i naprawczego,  skutecznie pomagając na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.

Prawnicy Themi  - w tym posiadający licencję syndyka - dysponują konieczną wiedzą i  doświadczeniem w reprezentowaniu dłużników w postępowaniach upadłościowych, prowadząc sprawy począwszy od przeprowadzenia analizy sytuacji prawnej i ekonomicznej, odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa i Zarządu do ogłoszenia upadłości, przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, na reprezentacji w toku postępowania upadłościowego skończywszy. Nasza reprezentacja w toku upadłości układowej obejmuje także prowadzenie negocjacji z wierzycielami.

Prowadzimy także reprezentację w sporach pomiędzy wierzycielami i upadłymi a syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi, otaczając postępowanie upadłościowe kontrolą jego prawidłowości.

W ramach naszych usług sporządzamy też wnioski o wyłączenie składników mienia z masy upadłości, dokonujemy zgłoszeń wierzytelności, reprezentujemy dłużników i wierzycieli w postępowania o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną względem wierzyciela (tzw. skarga paulińska), reprezentujemy członków zarządu, wspólników lub samego dłużnika (jeżeli jest osobą fizyczną) w postępowaniach karnych i karno-skarbowych oraz postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, często towarzyszących postępowaniu upadłościowemu.

Nasi licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni / syndycy oraz adwokaci specjalizujący się w prawie upadłościowym prowadzą też reprezentację w postępowaniach o ogłoszenie upadłości osób fizyczny nie prowadzących działalności gospodarczej - upadłość konsumencka.